�zmit"in En Kaliteli Yurdu

     �zel Lale K�z ��renci Yurdu bir aile i�letmesidir, herhangi bir kurum, cemaat yada vak�fla ba�lant�s� yoktur. Milli E�itim Bakanl���na ba�l� �zel bir kurulu�tur.
    Yurdumuz tam �ehir merkezinde Y�R�Y�� YOLU"nda, Hastahaneye 200m, Karakola 250m mesafededir. T�m kamp�slere tek vas�tal�k uzakl�ktad�r. (An�tpark) Mimarl�k ve G�zel Sanatlar Fak�ltesine y�r�yerek 5 dakikada ula�abilirsiniz. Her t�rl� ihtiyac�n�z� kar��layabilece�iniz �ar�� i�erisindedir.
    ��renci ya�am alanlar�na uygun olarak d���n�lerek 2006 y�l�nda yap�lm�� depreme dayan�kl� binam�zda t�m �abam�z; �niversitelerimizi kazanan ��rencilerimizin sa�l�kl�, huzurlu, g�venli ve ba�ar�l� bir ��renim d�nemi ge�irmesini sa�lamakt�r.